SSL (Preporučeno)

Secure SSL/TLS Settings (Preporučeno)

   
Username / korisničko ime: Vaša e-mail adresa
Password / Lozinka: Vaša lozinka
Incoming Server / Dolazni server: domena *

IMAP Port: 993

POP3 Port: 995

Outgoing Server / Odlazni server: domena *

SMTP Port: 465

   
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP

non SSL NIJE preporučeno

Non-SSL Settings (NIJE preporučeno)

   
Username / korisničko ime: Vaša e-mail adresa
Password / Lozinka: Vaša lozinka
Incoming Server / Dolazni server: mail.domena *

IMAP Port: 143

POP3 Port: 110

Outgoing Server / Odlazni server: mail.domena *

SMTP Port: 25

   
Authentication is required for IMAP, POP3, and SMTP


Postavke FTP računa

FTP Username: email adresa
FTP server: ftp.domena
FTP & explicit FTPS port:  21